Poslovni sekretar / asistent

 Upis je u toku

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA NA BESPLATNU
EDUKACIJU SA PODRUČJA OPĆINE TEŠANJ, USORA, DOBOJ JUG

Centar za obrazovanje odraslih EDUKA BH Tešanj organizuje edukaciju „POSLOVNI SEKRETAR/ASISTENT “ u sklopu projekta Obuka za tržište rada 2024 ispred Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Polaznici edukacije mogu biti sva nezaposlena lica sa mjestom prebivališta na području općine Tešanj, Doboj Jug i Usora. Polaznici trebaju da su prijavljeni na birou.

Cilj ove edukacije je osposobiti kandidate za kvalitetno obavljanje osnovnih poslova sekretara/asistenta kao što su:

 • Poslovna upotreba računara i internet;
 • Stvaranje i održavanje dobrih međuljudskih odnosa, kako interno sa zaposlenima u okviru preduzeća ili ustanove, tako i eksterno sa poslovnim saradnicima i klijentima;
 • Pravovremeno prosleđivanje potrebnih informacija nadređenima, saradnicima ili klijentima;
 • Rad sa poslovnim dokumentima (kreiranje i vođenje poslovne dokumentacije);
 • Usmena poslovna korespondencija (uspostavljanje poslovne komunikacije sa poslovnim partnerima, odgovaranje na lične ili telefonske upite);
 • Pismena poslovna korespondencija (pisanje poslovnih dopisa i pisama prema dobijenim uputstvima, primanje i slanje dnevne obične i e-mail pošte, te vođenje evidencije o navedenim aktivnostima, popunjavanje različitih formulara, obrazaca i slično);
 • Organizovanje poslovnih sastanaka (zakazivanje sastanaka te evidencija rasporeda, vremena i mjesta njihovog održavanja);
 • Prijem poslovnih klijenata (dočekivanje poslovnih partnera, zaposlenih, klijenata koji su došli kod rukovodilaca).


Budite slobodni kontaktirati nas preko društvenih mreža, putem viber ili na brojeve telefona: +387 62 873 378 ili +387 62 900 559.

Prijave su otvorene 30 dana.

Plan i program obuke za stručno osposobljavanje za zanimanje
POSLOVNI SEKRETAR/ASISTENT

Poslovni sekretar/asistent kroz komunikaciju sa poslovnim saradnicima i klijenatima kod njih gradi mišljenje i utisak o cijelom preduzeću. Kao desna ruka svom nadređenom, obavlja sve administrativne poslove i upravo zbog toga on ima priliku da se zaposli u skoro svakoj oblasti.

 U okviru jedne kompanije, preduzeća ili ustanove suština radnog mjesta poslovnog sekretara/asistenta ogleda se u značajnim uštedama u vremenu i bržem obavljanju poslova.

Poslovni sekretar/asistent je osoba koja koordinira i obavlja kancelarijske poslove. U kompaniji može biti zaposlen jedan ili više sekretara/asistenata u zavisnosti od potreba posla i veličine kompanije. U većim kompanijama svaki rukovodilac odjeljenja ima po jednog sekretara/asistenta.

Konkretna ovlašćenja i odgovornosti sekretara/asistenta razlikuju se od vrste preduzeća ili ustanove u kojoj rade, kao i od formalnih nadležnosti koje su određene unutrašnjim pravilnicima.

Prvi susret mnogih klijenata sa nekim preduzećem odvija se baš preko poslovnog sekretara/asistenta, te je od izuzetne važnosti da ta osoba, svojim stavom i vještinama, na pravi način predstavi svoje preduzeće.

Poslovni sekretar/asistent pruža maksimalnu podršku svom pretpostavljenom i olakšava njegov rad, ali istovremeno usavršava svoja administrativna znanja i razvija vještine u međuljudskim odnosima.

CILJ PROGRAMA:

Osposobiti kandidate za kvalitetno obavljanje osnovnih poslova sekretara/asistenta kao što su:

 • Poslovna upotreba računara i internet;
 • Stvaranje i održavanje dobrih međuljudskih odnosa, kako interno sa zaposlenima u okviru preduzeća ili ustanove, tako i eksterno sa poslovnim saradnicima i klijentima;
 • Pravovremeno prosleđivanje potrebnih informacija nadređenima, saradnicima ili klijentima;
 • Rad sa poslovnim dokumentima (kreiranje i vođenje poslovne dokumentacije);
 • Usmena poslovna korespondencija (uspostavljanje poslovne komunikacije sa poslovnim partnerima, odgovaranje na lične ili telefonske upite);
 • Pismena poslovna korespondencija (pisanje poslovnih dopisa i pisama prema dobijenim uputstvima, primanje i slanje dnevne obične i e-mail pošte, te vođenje evidencije o navedenim aktivnostima, popunjavanje različitih formulara, obrazaca i slično);
 • Organizovanje poslovnih sastanaka (zakazivanje sastanaka te evidencija rasporeda, vremena i mjesta njihovog održavanja);
 • Prijem poslovnih klijenata (dočekivanje poslovnih partnera, zaposlenih, klijenata koji su došli kod rukovodilaca).

 

PROGRAM OBUKE:RAD NA RAČUNARU

 • značaj i uloga informacionih tehnologija u modernom društvu
 • primjena novih tehnologija u komunikaciji
 • program za unos i obradu teksta
 • brzina i tačnost prilikom pripreme teksta
 • rad sa tabelama
 • internet

 

VAŽNOST I VJEŠTINE POSLOVNOG SEKRETARA

 • pojam i važnost poslovnog sekretara kao zanimanja
 • područje rada i složenost zanimanja
 • preduzeće kao nosilac privređivanja i vrste preduzeća
 • pojašnjenje, smisao i značaj osnovnih osobina i vještina poslovnog sekretara: organizovanost, pedantnost, komunikativnost, analitičnost, sistematičnost, odgovornost, ažurnost, tačnost

Upoznavanje sa tehnikom samog posla i osnovnim zadacima pozicije

 • korišćenje tehnike koju radni zadaci zahtijevaju: aparat za kopiranje, prijem i slanje faxova, pravilno javljanje na telefon, prijem i slanje e-mailova…
 • doček poslovnih saradnika i gostiju
 • upravljanje kasom i odgovornost za povjereni novac i vrijednosti, odgovornosti za nabavku kancelarijske opreme i ostalih sredstava koji se troše na dnevnoj osnovi, rezervacija smještaja, putnih karata, avionskih karata i slično, osnovno upoznavanje sa zadacima koji se odnose na evidenciju dokumenata, organizovanje sastanaka…

 

POSLOVNA KOMUNIKACIJA I DOKUMENTACIJA:

Komunikacija na radnom mjestu

 • pojam i vrste komunikacije
 • vještine verbalne komunikacije
 • razvijanje svijesti o značaju pravilnog govora i pisanja, slušanja i čitanja
 • telefonska komunikacija i službeno predstavljanje
 • djelotvorna i nedjelotvorna komunikacija
 • primjeri i uzroci negativne komunikacije
 • kako poboljšati poslovnu komunikaciju
 • pismena komunikacija
 • ponašanje kada je riječ o „teškim” pozivima

Poslovne knjige

 • vrste poslovnih knjiga u kancelarijskom poslovanju
 • važnost pečata, žigova i štambilja
 • ovjeravanje službenih dokumenata

Priprema poslovne dokumentacije

 • forme tekstova, poslovnih pisama i dopisa
 • priprema i ispostavljanje predračuna i računa kupcima ili korisnicima usluga na osnovu njihovih narudžbi

Evidencija i arhiviranje

 • evidencija o dospjelim obavezama plaćanja troškova infrastrukture: grijanje, voda, struja, telefon, zakupnine
 • praktično tumačenje i popunjavanje poslovne dokumentacije (različiti obrasci)
 • nalog, faktura, prijemnica, otpremnica
 • arhiviranje

Osnovna knjiženja i kontrola poslovne dokumentacije

 • priprema dokumentacije za knjiženje i saradnja sa knjigovođama
 • vođenje knjige ulaznih faktura, knjige izlaznih faktura, knjige blagajne i protokola
 • uplata pazara, obrada putnih naloga, provjera trgovačkih knjiga

 

ORGANIZACIJA

Organizacija vremena i prostora

 • Pravilno organizovanje radnog vremena (time managament)
 • Značaj planiranja u organizaciji rada
 • Radni prostor i okruženje (dostupnost, urednost i prijatna radna atmosfera)

Poslovni sastanak

 • Kontaktiranje i povezivanje poslovnih stranaka
 • Organizacija sastanaka
 • Vođenje zapisnika ili snimanje sastanaka i pregovora