ARMIRAČ – BETONIRAC

Stručno ososobljavanje za armirača-betonirca program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu polaznici stiču opšta i stručna znanja o armaturnim radovima u građevinarstvu. Prema crtežima, armature režu, savijaju, spajaju i postavljaju gvozdene šipke, odnosno armaturu, koje se potom prelivaju kalupima s mješavinom cementa, šljunka, vode i eventualno nekih drugih aditiva. Tako nastaju armiranobetonski elementi i konstrukcije.

Armirači mogu raditi u posebnim pogonima za proizvodnju armature i armiranobetonskih elemenata, a mogu raditi i na gradilištima, gdje izravno pripremaju i ugrađuju armaturno željezo. Na početku svog rada armaturci se upoznaju sa zadatkom, određuju dimenzije i količinu materijala, a zatim uz pomoć ručnog alata ili posebnih mašina materijal čiste, režu i savijaju. Na kraju ga stavljaju u kalupe (oplate), spajaju u sklopove i učvršćuju.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje betonirac. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).