ZAVARIVAČ

Prekvalifikacija za zavarivača program je obrazovanja III stepena srednje škole. Kroz kvalitetnu i stručnu nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz oblasti zavarivanja, na osnovu čega po završetku školovanja mogu zadovoljiti sve tržišne potrebe za zanimanjem zavarivač.

Zavarivač se osposobljava za sljedeće vrste zavarivanja: GASNO ZAVARIVANJE, RUCNO ELEKTRO-LUCNO ZAVARIVANJE, ”REL”, ”MIG” i ”TIG” postupak zavarivanja.
Kroz kvalitetnu i stručnu nastavu učenici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz oblasti zavarivanja, na osnovu čega po završetku školovanja mogu zadovoljavati sve tržišne potrebe za zanimanjem zavarivač.
Praktična nastava se realizuje u školskoj radionici koja je veoma dobro opremljena sa svim vrstama uređaja za zavarivanje i pod stručnim vođenjem veoma kvalitetnog nastavnog kadra.
Zavarivači/varioci i rezači plamenom koriste plinski plamen ili električni luk da bi rezali metal ili povezivali metalne dijelove u jednu cjelinu. Zavarivači mogu vršiti i pripremu metalnih dijelova za daljnju obradu. Zavarivači spajaju metalne dijelove postupkom zagrijavanja. Zbog čvrstoće zavarenih spojeva zavarivanje se primjenjuje u brodogradnji, mostogradnji, u automobilskoj industriji, u izgradnji rafinerija i nuklearnih pogona.
Dokumentacijom su određeni način zavarivanja, alat, mašine i zaštitna sredstva. Postupak zavarivanja zavisi o materijalu koji se vari i svrsi predmeta koji se obrađuje.

Prekvalifikacija za zavarivača može se odvijati i izvanrednim školovanjem i polaganjem i kao takva je u potpunosti prilagođena odraslima i njihovim obavezama.

Nakon završetka obrazovanja, polaznici mogu nastaviti svoje obrazovanje na četvrtom nivou prekvalifikacijom za drugo zanimanje po svom izboru. Cijena ispita određuje se za svakog pojedinca, jer ovisi o školi koju imate sada, a mora se izračunati prema potvrdama vašeg razreda (uzima se samo razlika u predmetima ako već imate srednju školu). To znači da će nam trebati samo uvid u vaše trenutne srednjoškolske svjedodžbe, tako da je postupak izračuna cijene vrlo jednostavan.