ZAVARIVAČ

Stručno osposobljavanje za zanimanje zavarivača je program kojim kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz oblasti zavarivanja, na osnovu čega po završetku školovanja mogu zadovoljiti sve tržišne potrebe za zanimanjem zavarivač.

Zavarivač se osposobljava za sljedeće vrste zavarivanja: gasno zavarivanje, ručno elektrolučno zavarivanje, ”REL”, ”MIG” i ”TIG”postupak zavarivanja. Kroz kvalitetnu i stručnu nastavu učenici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz oblasti zavarivanja, na osnovu čega po završetku školovanja mogu zadovoljavati sve tržišne potrebe za zanimanje zavarivač. Praktična nastava se realizuje u školskoj radionici koja je veoma dobro opremljena sa svim vrstama uređaja za zavarivanje i pod stručnim vođenjem veoma kvalitetnog nastavnog kadra. Zavarivači/varioci i rezači plamenom koriste plinski plamen ili električni luk da bi rezali metal ili povezivali metalne dijelove ujednu cjelinu. Zavarivači mogu vršiti i pripremu metalnih dijelova zadaljnju obradu. Zavarivači spajaju metalne dijelove postupkom zagrijavanja. Zbog čvrstoće zavarenih spojeva zavarivanje se primjenjujeu brodogradnji, mostogradnji, u automobilskoj industriji, u izgradnji rafinerija i nuklearnih pogona. Dokumentacijom su određeni način zavarivanja, alat, mašine i zaštitna sredstva. Postupak zavarivanja zavisi o materijalu koji se vari i svrsi predmeta koji se obrađuje.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje zavarivač. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).