IZOLATOR – ASFALTER

Stručno ososobljavanje za izolatora-asfaltera je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz oblasti građevinarstva, na osnovu čega po završetku školovanja mogu zadovoljiti sve tržišne potrebe za zanimanjem izolator – asfalter.

Upoznate su sa svim fazama asfaltiranja kao i postavljanjem i postavljanjem izolacije. Zna čitati tehničke crteže i zna sve elemente u njima. Upoznat je sa svojstvima svih građevinskih sirovina, prvenstveno sa hidroizolacijskim, zvučnim i toplotnim izolacijskim svojstvima.

Održava i kontrolira ceste u svim vremenskim uvjetima. U svom radu može koristiti mašine i alate potrebne za saniranje oštećenja. Brine o uštedi energije i zaštiti okoliša

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje isolator-asfalter. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).