RUKOVALAC KRANOM

Stručno ososobljavanje rukovaoca kranom program je obuke koji polaznike osposobljava za rad na ovoj vrsti građevinskih mašina, što je sa sigurnosnog stanovišta vrlo složen i zahtjevan posao.

Toranjske dizalice sve su češće u upotrebi posljednjih četrdeset godina, jer se postiže racionalizacija rada na prijenosu i podizanju tereta. Što se tiče ekonomičnosti primjene toranjskih dizalica, izvedena su ispitivanja na osnovu kojih je zaključeno da je njihova primjena ekonomična samo pri masama većim od 1 tone.

Osnovni zadatak građevinskih dizalica je upotreba kuke za hvatanje, kolica za dizalicu i nosive konstrukcije za hvatanje i transport predmeta u visinu i dubinu tokom gradnje.

Prosječni domet toranjskih dizalica je oko 30 metara, ali postoje i oni koji dosežu i preko 70 metara.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje rukovalac kranom. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).