MONTER SUHE GRADNJE

Stručno ososobljavanje za montera suhe gradnje je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz oblasti građevinarstva, na osnovu čega po završetku osposobljavanja mogu zadovoljiti sve tržišne potrebe za zanimanjem monter suhe gradnje.

Monter suhe gradnje relativno je novo zanimanje u našoj zemlji, a podaci pokazuju da čak 20% ukupne gradnje čine radovi na suhoj montaži. Radovi na internim radovima, za razliku od ostalih vrsta građevinskih aktivnosti, traju neprekidno tijekom cijele godine. Izrađena je od laganih materijala, a suha gradnja, osim zidova i spuštenih stropova, uključuje i neke druge radove i postupke poput suhih glazura za izravnavanje podova. Kaže se da je suha gradnja snaga gradnje dvadeset i prvog vijeka.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje monter suhe gradnje. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).