INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA

Stručno osposobljavanje za zanimanje instalatera centralnog grijanja program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja, susreću se sa montažom, održavanjem, nadzorom radova i servisiranjem sistema za grijanje, na osnovu čega po završetku školovanja mogu zadovoljavati sve tržišne potrebe za zanimanjem instalater centralnog grijanja.

Instalateri centralnog grijanja montiraju centralno grijanje sljedeći nacrte i ostale specifikacije. Toplotni uređaji centralnog grijanja uglavnom se sastoje od grijnih tijela i kotlova za zagrijavanje zraka, raznih mehaničkih aparata i pumpi koje tjeraju topli fluid da pod pritiskom putuje cijevima, metalnih cijevi kroz koje prolazi topli zrak, te sigurnosnih dijelova. Kada je topli fluid doveden u prostoriju, zagrijavanje prostorije odvija se na temelju razlike u temperaturi između radijatora i okolnog prostora.
Prije instaliranja sistema instalater centralnog grijanja reže cijevi na željenu dužinu, savija ih i spaja, izrađuje prirubnice, držače i oslonce. Nakon montiranja ispituje rad cjelokupnog toplotnog sistema. Povremeno rade rutinske provjere i popravke, kako bi održali kvalitetno funkcionisanje grijanja.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje instalater centralnog grijanja. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).