POSLOVNI SEKRETAR

Stručno ososobljavanje za poslovnog sekretara program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz kancelarijskog poslovanja, te na osnovu toga po završetku školovanja mogu zadovoljiti sve tržišne potrebe za zanimanjem poslovni sekretar, rad u administraciji.

Obuka za rad u administraciji obuhvatit će 128 časova iz četiri oblasti:

1. Administrativni poslovi
2. Računovodstveni poslovi i osnove radno pravnih odnosa
3. MS Office: Word, Excel i PowerPoint
4. Soft skills: organizacija vremena, komunikacijske vještine, ponašanje u konfliktnim situacijama, stres menadžment

Kroz aktivan rad na nastavi, polaznice će po završetku obuke biti osposobljene za:
vođenje administrativnih poslova firme,
realizaciju osnovnih finansijskih poslova za računovodstvo firme,
pripremu potrebne dokumentacije za računovodstvo,
realizaciju pripremnih radnji unutar radno pravnih poslova,
kvalitetno korištenje MS Office programa,
organiziranje radnog vremena u svrhu blagovremene realizacije zadataka,
uspješnu komunikaciju s timom i strankama uvažavajući različitosti stavova.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje poslovni sekretar. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).