POSLOVNI SEKRETAR

Stručno ososobljavanje za poslovnog sekretara program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu polaznici  stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz kancelarijskog poslovanja, te na osnovu toga po završetku školovanja mogu zadovoljiti sve tržišne potrebe za zanimanjem poslovni sekretar, rad u administraciji.

Obuka za rad u administraciji obuhvatit će 128 časova iz četiri oblasti:

1. Administrativni poslovi
2. Računovodstveni poslovi i osnove radno pravnih odnosa
3. MS Office: Word, Excel i PowerPoint
4. Soft skills: organizacija vremena, komunikacijske vještine, ponašanje u konfliktnim situacijama, stres menadžment

Kroz aktivan rad na nastavi, polaznice će po završetku obuke biti osposobljene za:

  • vođenje administrativnih poslova firme,
  • realizaciju osnovnih finansijskih poslova za računovodstvo firme,
  • pripremu potrebne dokumentacije za računovodstvo,
  • realizaciju pripremnih radnji unutar radno pravnih poslova,
  • kvalitetno korištenje MS Office programa,
  • organiziranje radnog vremena u svrhu blagovremene realizacije zadataka,
  • uspješnu komunikaciju s timom i strankama uvažavajući različitosti stavova.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje poslovni sekretar. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).