PEKAR

Stručno ososobljavanje za pekar  je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz oblasti prerade hrane, na osnovu čega po završetku osposobljavanja mogu zadovoljiti sve tržišne potrebe za zanimanjem pekar.

Pekar priprema različite vrste tijesta i od njega oblikuje hljeb, peciva i ostale pekarske proizvode.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pekar. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).