RUDAR

Stručno osposobljavanje za rudara program je obrazovanja, gdje kroz kvalitetnu i stručnu instruktivno-konsultativnu  nastavu polaznici stiču stručno-toerijska i praktična znanja iz oblasti rudarstva, na osnovu čega po završetku osposobljavanja mogu zadovoljiti sve tržišne potrebe za zanimanjem rudar.

Rudari se bave vađenjem krutih minerala, ugljena ili rudače iz površinskih ili podzemnih nalazišta.

Nakon završenog stručnog osposobljavanja koje je u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave polaznici dobiju certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanje rudar. Certifikat se izdaje na bosanskom i engleskom jeziku, ovjeren u sudu sa Apostille pečatom (Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih dokumenata koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu).