KVALIFIKACIJA

Kvalifikacija se obavlja za kandidate koji su završili srednju školu u kraćem trajanju od trajanja srednje škole za koju se vrši kvalifikacija.
Kandidati polažu razliku svih predmeta koje nisu imali u predhodno završenoj školi, kao i predmete čiji se sadržaj razlikuje od predmeta koji se izučavaju na smjerovima za koje se vrši kvalifikacija.

Uz zahtjev za upis polaznici su dužni dostaviti:

1. Izvod iz matične knjige rođenih

2. Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi za polaznike koji imaju samo osnovu školu

3. Diplomu i svjedodžbe o završenom razredu za kvalifikaciju, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju

4. Za svjedodžbe stečene u inostranstvu, dokaz Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta o nostrifikaciji.

MEDICINSKA STRUKA

– Medicinska sestra – tehničar

SAOBRAĆAJNA STRUKA

– Vozač motornih vozila
– Rukovodilac građevinskim ipretovarnim mašinama
– Tehničar drumskog saobraćaja